Organisatiestructuur

Kernteams

Het Assink lyceum is onderverdeeld in kernteams die werken voor groepen van 100 tot 250 leerlingen. De kernteams bestaan uit een kernteamleider en –docenten en onderwijsondersteuners, die samen uitvoering geven aan het onderwijs en de zorg voor de leerlingen binnen hun team. Teamspecialisten (docenten met een specialisme) hebben daarnaast een taak in advisering, coördinatie en ontwikkeling op de gebieden onderwijs, zorg en opleiden van (nieuwe) docenten.

Schoolleiding

De schoolleiding van Het Assink lyceum bestaat uit de onderwijsdirecteur en de directeur bedrijfsvoering. Samen voeren zij de dagelijkse leiding over de school en zetten zij de te varen koers uit.

Bureau Onderwijs

Het bureau Onderwijs adviseert de schoolleiding en heeft een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onderwijs, zorg en het opleiden van (nieuwe) docenten. Het bureau wordt bemand door schoolspecialisten (docenten met een specialisme) die lid zijn van een kernteam. Zij hebben op hun gebied tevens een aansturende rol naar de teamspecialisten.

Bureau Bedrijfsvoering

Het bureau Bedrijfsvoering heeft als hoofdtaak het creëren van de randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen realiseren. De dienstverlening is gericht op het adviseren en ondersteunen van het onderwijsleerproces. Het bureau bestaat uit de afdelingen Communicatie & Kwaliteit, ICT, Planning & Control, Personeel & Organisatie en Facilitaire Dienstverlening.

Bestuurder

De bestuurder vormt het bevoegd gezag en geeft leiding aan de schoolleiding. De bestuurder is verantwoordelijk voor het strategisch beleid heeft de eindverantwoordelijkheid voor de stichting en de school.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeels-, een ouder- en leerlinggeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school in de vorm van advies- en instemmingsrecht.

Raad van toezicht

De raad van toezicht is het intern toezichthoudende orgaan van de school. Dat toezicht richt zich op de realisering van het schoolbeleid. De raad controleert en adviseert het bestuur.