Realisatie nieuwbouw Het Assink lyceum uitgesteld

KADERNOTITIE HAAKSBERGEN STELT HET ASSINK LYCEUM ERNSTIG TELEUR

Vanuit het College van B&W van Haaksbergen waren onlangs al signalen over financiële problemen bij de gemeente uitgezonden. Nochtans is Het Assink lyceum verbijsterd en teleurgesteld dat realisatie van nieuwbouw met in ieder geval 3 à 4 jaar lijkt te worden uitgesteld als het aan het college ligt.

In de afgelopen vijf jaar is door de school en de gemeente een transparant en zorgvuldig proces doorlopen, eindigend in een positief raadsbesluit op 27 maart jl. Weliswaar werd er vanuit de raad nog een enkele vraag gesteld over financiële aspecten, ook op langere termijn, maar de indruk werd gewekt dat die oplosbaar waren. Realisatie van de noodzakelijke nieuwbouw zou kunnen gaan plaatsvinden. De buurt van de plaats waar de nieuwbouw zou komen is in een speciale bijeenkomst geïnformeerd en met een klankbordgroep uit die buurt zou binnenkort een eerste overleg plaatsvinden.

Het voornemen van het college om de realisatie van nieuwbouw uit te stellen heeft ons zeer onaangenaam verrast en ervaren we als schoolleiding en bestuur als ernstig voor de positie van de school in Haaksbergen. Op 27 maart jl. nog werd ook de gemeenteraad voorgespiegeld dat e.e.a. belangrijk is en haalbaar zou zijn. Daarop gaf de raad unaniem groen licht, met het voorbehoud van definitieve beschikbaarstelling van het krediet in de kadernota. Hieruit zou je kunnen afleiden dat de gemeente onvoldoende in control is. De gemeente ontvangt jaarlijks een fors bedrag voor huisvesting voor het voortgezet onderwijs (in dit jaar circa € 600.000, in de tientallen jaren daarvoor lag dat bedrag nog hoger). Dit geld is aan andere doelen in Haaksbergen besteed, amper aan huisvesting voor het voortgezet onderwijs. Ook is er geen reserve voor huisvesting gecreëerd voor dit doel. Een wenkend perspectief voor de school en daarmee ook voor Haaksbergen (bijvoorbeeld qua vestigingsklimaat) wordt onverwacht en onverantwoord de nek omgedraaid.

Op 9 juli a.s. wordt de kadernotitie, waarin het collegevoornemen voor Het Assink lyceum is opgenomen, door de gemeenteraad besproken. De school vestigt nu haar hoop op de gemeenteraad, die vanuit de noodzaak voor de school en het vestigingsklimaat van Haaksbergen, eerder unaniem zijn steun gaf aan het collegevoorstel tot vervangende nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs in Haaksbergen.

Uitstel betekent voor Het Assink lyceum dat de voordelen van één aantrekkelijk functioneel en duurzaam gebouw in Haaksbergen, ook nodig vanwege de krimp, nog niet kunnen worden ingeboekt. Dat zet de begroting en dus het onderwijsaanbod in Haaksbergen en de mogelijkheden om het nieuwe onderwijsconcept vorm te geven in daarbij passende huisvesting onder druk. Bovendien betekent elk jaar uitstel ook toename van de investeringslasten voor de gemeente, zeker bij voortdurende stijging van de bouwkosten.

Uiteraard blijven school en gemeente met elkaar in gesprek. Het is nu aan de raad om de eerder uitgesproken prioriteit voor Het Assink lyceum waar te maken.