Medezeggenschap & ouderraad

Medezeggenschapsraad

Om het College van Bestuur bij al haar plannen van advies te voorzien, heeft Het Assink Lyceum een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een personeelsgeleding (pMR),een oudergeleding (oMR) en een leerlinggeleding (lMR). De totale MR komt eens per maand bijeen om het voorgenomen beleid te bespreken en in gang gezet beleid te evalueren. De MR wordt daarbij geadviseerd door leden van het College van Bestuur, maar is onafhankelijk in haar oordeel. In afzonderlijke bijeenkomsten van pMR en oMR wordt deze MR-vergadering voorbereid. Mede door haar open karakter is de MR een actief en levend onderdeel van Het Assink Lyceum. Overigens zijn MR-vergaderingen openbaar: belangstellenden zijn altijd welkom op de publieke tribune.

Ouderraad

Er kunnen situaties voorkomen waarmee ouders het niet eens zijn. Omdat het wel degelijk beter kan of omdat ze niet goed ge├»nformeerd zijn. Als het gaat om persoonlijke gevallen biedt de school alle mogelijkheden om de problematiek onder de aandacht te brengen en een passende oplossing te vinden. Als het gaat om zaken, die groepen van leerlingen betreffen, kan de ouderraad meehelpen met het vinden en bewerkstelligen van oplossingen.

De ouderraad van Het Assink lyceum ondersteunt op constructieve wijze het vinden van mogelijkheden om de situatie op school waar dat kan te verbeteren. Hij vormt een actieve schakel tussen ouders, schoolbestuur en medezeggenschapsraad. Hij heeft in het bestuur van de school geen wettige status, maar wordt als serieuze en nuttige partner gezien door schoolbestuur en oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Themacommissie van de Ouderraad organiseert informatieve, meestal goed bezochte thema-avonden voor de ouders. 

Contact
Het Assink lyceum
T.a.v. Ouderraad
Postbus 157
7480 AD  Haaksbergen

e-mail: mail@orvha.nl
secretariaat: secretariaatouderraad@hetassink.nl
website: www.orvha.nl