Dyslexie

Heeft uw kind hardnekkige lees- en spellingproblemen, ofwel dyslexie? Of hebt u een vermoeden dat uw kind dyslexie heeft? Dan wordt uw kind op Het Assink lyceum goed begeleid, zodat het zo weinig mogelijk belemmerd wordt gedurende de schooltijd.

Wij hebben op alle locaties enkele dyslexiecoaches die leerlingen met dyslexie, of een vermoeden van dyslexie, begeleiden. Uiteraard volgen wij daarbij het landelijk ingevoerde Masterplan Dyslexie.

Leerlingen met lees- en spellingproblemen en een vermoeden van dyslexie

Aan het begin van het schooljaar screenen wij alle brugklassers op spelling en lezen. Als deze screening daartoe aanleiding geeft, nodigen wij leerlingen uit voor begeleidingslessen. Deze begeleidingslessen beginnen na de herfstvakantie. Tijdens deze begeleidingslessen bekijken we of uw kind in aanmerking komt voor een onderzoek van een orthopedagoog. Dit is een extern groepsonderzoek dat door het Assink lyceum betaald wordt. Mocht uw kind aan de criteria voor de aanvraag van een groepsonderzoek voldoen, dan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.

Leerlingen met een dyslexieverklaring

Wanneer uw kind al op de basisschool een dyslexieverklaring heeft gekregen, meldt de basisschool dat aan ons bij de aanmelding. Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een dyslexiekaart, waarop staat dat hij dyslexie heeft. Gedurende het eerste schooljaar volgt uw kind het wekelijkse begeleidingsuur. Verder krijgt het een dyslexiecoach die het eerste aanspreekpunt is bij problemen. Op basis van de dyslexieverklaring en de bijbehorende rapportage schrijft de dyslexiecoach een plan van aanpak waarin beschreven staat welke faciliteiten uw kind mag gebruiken en voor welke onderdelen hij compensatie of dispensatie kan krijgen. Een leerling met dyslexie krijgt zorg op maat, zodat de dyslexie in elk geval geen belemmering vormt voor het behalen van het diploma op zijn niveau.