Begeleiding en ondersteuning

Voor jou gaat er veel veranderen wanneer je naar de middelbare school gaat. Je krijgt steeds nieuwe vakken van andere leraren en je wisselt van lokalen. Van iedere leraar krijg je bovendien huiswerk. We vinden het erg belangrijk om jou hierin goed te begeleiden en te ondersteunen.

Niveaus van ondersteuning

Wij werken met vier niveaus van begeleiding en ondersteuning. Op deze manier zorgen we dat je de ondersteuning krijgt die bij jou past.

 1. Basisondersteuning
 2. Extra ondersteuning
 3. Assinkbrede trajectklas
 4. Een passende plek buiten Het Assink lyceum
   

Basisondersteuning - niveau 1 

Hiermee bedoelen we alle ondersteuning en begeleiding die je tijdens de lessen krijgt van je mentor, de leraren en de onderwijsassistent. Iedereen die op onze school werkt, begeleidt je om een goede start te kunnen maken. De belangrijkste begeleider is je mentor. De mentor geeft begeleiding in stamtijd en voert coachgesprekken met jou. Tijdens stamtijd kun je allerlei vragen stellen en helpt je mentor jou met het leren plannen van je huiswerk en het leren voor toetsen. Zit je ergens mee? Bespreek dit dan met je mentor, zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken. Belangrijk in de mentorbegeleiding zijn de driehoeksgesprekken. Een paar keer per jaar heb je samen met je mentor en ouders een gesprek over je ontwikkeling. Aan het eind van ieder gesprek stellen jullie samen nieuwe doelen op.

Extra ondersteuning - niveau 2

Als je meer ondersteuning nodig hebt bij jouw ontwikkeling, dan kunnen we jou veel bieden. Namelijk:

 • Extra vakbegeleiding
 • Begeleiding bij lezen en spelling
 • Begeleiding bij rekenen
 • Begeleiding bij faalangst
 • Begeleiding bij examenvrees
 • Sociale vaardigheidstraining

Het kan ook zijn dat je niet lekker in je vel zit of dat er dingen spelen waardoor je even niet tot leren komt. Samen met de leerlingondersteuner, je ouders en je mentor kijken we dan welke ondersteuning je nodig hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld extra ondersteuning krijgt van de leerlingondersteuner, jeugdmaatschappelijk werker of ambulant begeleider. Er wordt altijd gekeken hoe wij jou goed kunnen begeleiden. Wanneer je meer en langere tijd ondersteuning nodig hebt, dan kan ons ondersteuningsteam meedenken in wat helpend is voor jou. Uiteraard gaat dit altijd in overleg met jou en je ouders. 

Assinkbrede trajectklas - niveau 3

Soms lukt het even niet het onderwijs in de klas te volgen. Dan kan de trajectklas je tijdelijk onderwijs en ondersteuning op maat geven, afhankelijk van wat jij nodig hebt. Elke leerling in de trajectklas krijgt zijn eigen route, ofwel zijn eigen traject. De trajectklas is een fysieke ruimte binnen één van onze locaties waar maximaal 10 tot 15 leerlingen (tijdelijk) onderwijs volgen en begeleiding ontvangen.

Een passende plek buiten Het Assink lyceum - niveau 4

Soms heb je meer nodig dan dat wij als school kunnen bieden. Dan kijken we samen met jou en je ouders naar een onderwijsplek buiten Het Assink lyceum. Een plek die bij jou past. Een plek waarvan we verwachten dat je gelukkig wordt en waar jouw mogelijkheden en talenten het best tot zijn recht komen.

Netwerk

De interne en externe ondersteuningsteams van Het Assink lyceum hebben contacten met diverse instanties met betrekking tot ondersteuning en begeleiding. Enkele belangrijke netwerkpartners zijn:

 • Samenwerkingsverband Slinge-Berkel
 • Gemeente Haaksbergen
 • Gemeente Berkelland
 • GGD
 • Leerplichtambtenaar
 • Politie

Team van ondersteuners

De mentor

De mentor is hét aanspreekpunt voor uw kind en de eerste contactpersoon voor u als ouder. De mentor maakt uw kind wegwijs in school. Hij ondersteunt en volgt de leerlingen van zijn mentorgroep en helpt iedere leerling bij het aanleren van de juiste studievaardigheden en huiswerkaanpak. De mentor streeft na dat zijn klas goed functioneert als groep. Bij problemen kan uw kind altijd bij zijn mentor terecht. Ook voert de mentor overleg met het onderwijsteam en verwerkt hij de gegevens van iedere leerling in het leerlingvolgsysteem.

De leerlingondersteuner

Ieder onderwijsteam heeft een eigen leerlingondersteuner. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de mentor kan bieden, dan wordt contact opgenomen met de leerlingondersteuner van het team. Hij bekijkt in samenspraak met de leerling, ouders en andere betrokkenen welke ondersteuning nodig is om de leerling te helpen. Hiernaast is de leerlingondersteuner een vraagbaak voor mentoren uit het  onderwijsteam en ondersteunt hij de mentor in de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. In principe is de leerlingondersteuner ook de vertrouwenspersoon van de leerlingen in zijn team.

Leraren met een extra begeleidingstaak 

Ieder onderwijsteam heeft een aantal teamleden (leraren) met extra begeleidingstaken. Deze leraren bieden extra ondersteuning aan uw kind als dit nodig blijkt te zijn. Voorbeelden van extra begeleidingstaken zijn: dyslexiebegeleiding, faalangst- en examenvreesreductietraining, sociale vaardigheidstraining, remediërend bewegingsonderwijs, enzovoort. 

Ondersteuningscoördinatoren

Het Assink lyceum heeft twee ondersteuningscoördinatoren, één voor de locaties in Haaksbergen en één voor de locaties in Neede en Eibergen. De ondersteuningscoördinatoren richten zich op de aansturing van de ondersteuningsstructuur binnen de school. Ze werken nauw samen met de leerlingondersteuners van de teams en adviseren als de ondersteuning van een leerling wordt opgeschaald. De ondersteuningscoördinatoren zijn de schakel tussen de school en het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Ook houden zij zich bezig met beleidsontwikkeling op het  gebied van begeleiding en ondersteuning.
De ondersteuningscoördinatoren zijn:

 • Mevrouw M. Nijkrake (locaties Haaksbergen)
 • Mevrouw M. Kamphuis (locaties Neede en Eibergen)

Coördinatie anti-pestbeleid: 

Mevrouw M. Kamphuis, ondersteuningscoördinator locaties Berkelland (Julianastraat, Parallelweg, Rekkenseweg)
Mevrouw M. Nijkrake, ondersteuningscoördinator locaties Haaksbergen (Van Brakelstraat, Bouwmeester)

Aanspreekpunt voor ouders en leerlingen: 

Julianastraat, Neede:
Mevrouw M. van Roosmalen, leerlingondersteuner

Parallelweg, Neede:
Mevrouw J. Wensing, leerlingondersteuner

Rekkenseweg, Eibergen:
De heer H. Hilderink, leerlingondersteuner 

Van Brakelstraat, Haaksbergen: 
Onderbouw: Mevrouw S. Blokhuis, leerlingondersteuner 
Bovenbouw: Mevrouw L. Jansen, leerlingondersteuner

Bouwmeester, Haaksbergen
Onderbouw: Mevrouw J. Baart, leerlingondersteuner
Bovenbouw havo: De heer S. de Jong, leerlingondersteuner 
Bovenbouw vwo: De heer P. Beuze, leerlingondersteuner 

Jeugdmaatschappelijk werk

Jeugdmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van maatschappelijk werk. De jeugdmaatschappelijk werkers richten zich op het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. Deze vorm van ondersteuning wordt ingezet wanneer er signalen op dit gebied zijn vanuit school, ouders en/of de leerling zelf. De begeleiding kan onder andere bestaan uit gesprekken met de leerling, adviezen voor school en advisering van ouders. Eventueel kunnen de jeugdmaatschappelijk werkers doorverwijzen naar specialistische hulpverlening. De jeugdmaatschappelijk werkers hebben een onafhankelijke positie binnen de school. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Alleen met toestemming van betrokkenen wordt informatie doorgegeven.
De jeugdmaatschappelijk werkers zijn:

 • voor de Haaksbergse leerlingen: mevrouw B. van Spall (Wijkracht)
 • voor de Berkellandse leerlingen: mevrouw E. Wolterink (SWV Slinge Berkel)

Ambulant begeleiders

De ambulant begeleiders richten zich voornamelijk op het begeleiden van leraren, leerlingondersteuners, ondersteuningscoördinatoren, teams en andere betrokkenen binnen onze school. Ook onderhouden zij contacten met ouders. De ambulant begeleiders werken zelf ook als begeleider voor leerlingen. We hebben ambulant begeleiders die expertise hebben op het gebied van leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en ambulant begeleiders die expertise hebben op het gebied van lichamelijke beperkingen en chronische ziekten. De begeleiding richt zich op de specifieke ondersteuning die deze leerlingen met zich meebrengt voor het onderwijs. De ambulant begeleiders zijn:

 • Mevrouw M. Horck
 • Mevrouw M. Overkamp
 • Mevrouw N. Olde Heuvel

De gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper is deskundig op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij adviseert betrokkenen bij de leerlingondersteuning en onderwijs/-ondersteuningsteams, voert observaties en onderzoeken uit en geeft in sommige gevallen kortdurende individuele begeleiding. De gedragswetenschapper is:

 • Mevrouw I. Hoenderboom

Het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bespreekt regelmatig leerlingen waar meer mee aan de hand lijkt te zijn dan alleen een leerprobleem of leerlingen die dreigen uit te vallen. In dit team zijn altijd aanwezig: de ondersteuningscoördinator, leerlingondersteuners, ambulant begeleiders, de jeugdmaatschappelijk werker, de gedragswetenschapper en de jeugdarts van de GGD. Op sommige locaties schuift ook iemand van de gemeente, de leerplichtambtenaar of de wijkagent aan. Het ondersteuningsteam bespreekt per casus wat de beste passende ondersteuning is die ingezet kan worden binnen of buiten de school, uiteraard in overleg en na toestemming van ouders.

Externe vertrouwenspersoon

Wanneer klachten van uw kind, van u als ouder of van medewerkers niet via interne deskundigen of de onderwijsdirectie kunnen worden opgelost, kan een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon  ingeschakeld worden. Deze externe vertrouwenspersoon probeert in eerste instantie de klacht door bemiddeling op te lossen. Als dat niet mogelijk blijkt, staat zij de klager desgewenst bij tijdens de verdere procedure. Dit kan door het indienen van een officiële klacht bij de klachtencommissie of bijvoorbeeld het doen van aangifte bij justitie. Zo nodig kan zij ook verwijzen naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Externe vertrouwenspersoon: mevrouw A. Overbeek 

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel dat u onder aan de pagina kunt downloaden, geven wij weer hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen onze school is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel is bedoeld voor ouders en betrokkenen.

In verband met corona kan het zijn dat bepaalde vormen van begeleiding, genoemd in dit schoolondersteuningsprofiel, op dit moment niet worden aangeboden of op een andere wijze worden vormgegeven.

 

Downloads