Procedures en regelingen

Leerlingen laten zich het beste uitdagen als ze zich veilig voelen. Het is aan Het Assink om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Dat hebben wij gewaarborgd in verschillende procedures en regelingen.

Klachtenregeling.pdf

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf

Meldingsregeling vermoeden van misstand.pdf

Omgangs- en integriteitscode.pdf

Pesten - informatie en aanpak.pdf

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf


Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is het geheel van regels dat de positie van de leerlingen van Het Assink lyceum bepaalt voor zover niet in strijd met relevante wet- en regelgeving. Het geeft de rechten en de plichten van de leerling weer en ook de hieruit voortvloeiende rechten en plichten van andere leden van Het Assink jegens de leerling.

Leerlingenstatuut.pdf